Linux磁盘管理好坏直接关系到整个系统的性能问题。Linux磁盘管理常用三个命令为df、du和fdisk。df:列出文件系统的整体磁盘使用量 du:检查磁盘空间使用量 fdisk:用于磁盘分区

磁盘介绍

磁盘分区:将硬盘划分成多个逻辑存储单元(分区)
分区好处:
1.限制应用或者用户的可用空间
2.允许同一个硬盘安装多个操作系统
3.可以给虚拟内存一个单独的分区
4.提高硬盘的使用性能

MBR-Main Boot Record(主引导记录):告诉硬盘如何进行分区
特点:
1.支持4个主分区
2.使用扩展分区或逻辑分区可以支持15个分区
3.允许最大分区和磁盘大小为2T

IDE接口硬盘:/dev/hh[a-z]
SCSI接口硬盘:/dev/sd[a-z]

1.查看硬盘

[root@localhost ~]# cd /dev/
[root@localhost dev]# ll sd*
brw-rw—-. 1 root disk 8, 0 Jun 7 10:05 sda
brw-rw—-. 1 root disk 8, 1 Jun 7 10:05 sda1
brw-rw—-. 1 root disk 8, 2 Jun 7 10:05 sda2
[root@localhost dev]#

2.右键-设置

3.存储-添加SCSI控制器

4.添加虚拟光驱

5.点击创建新的虚拟盘

6.选择VDI

7.选择“动态分配”

8.设置硬盘名称和大小-点击创建

9.查看新添加的硬盘

[linux00@localhost ~]$ cd /dev/
[linux00@localhost dev]$ ll sd*
brw-rw—-. 1 root disk 8, 0 Jun 7 10:32 sda
brw-rw—-. 1 root disk 8, 1 Jun 7 10:32 sda1
brw-rw—-. 1 root disk 8, 2 Jun 7 10:32 sda2
brw-rw—-. 1 root disk 8, 16 Jun 7 10:32 sdb
[linux00@localhost dev]$